Nenad Jelesijević

Iz Geslo

Nenad j selfie 2.jpg

Predstavitev

Nenad Jelesijević je umetnik; raziskovalec performansa, scenskih umetnosti in filma; pisec; soustanovitelj in umetniški vodja zavoda za umetniško produkcijo in raziskovanje Kitch, pri katerem koordinira dolgoročni program Teorije in prakse performansa; (so)avtor v performerskem tandemu Kitch; performer.


V tekstih in umetniški praksi pogosto premišljuje estetizacijo upora, potencial dezidentifikacije, spektakel, pop in trash.


Zasnoval je in razvil pojem performans-kritika v knjigi Performans-kritika. Zasuk v odpravo umetnosti, ki temelji na primerjalni obravnavi sedemindvajsetih primerov raznorodnih umetniških praks in javnih gest ter premisleku o subverziji, nevtralizaciji in avtonomiji (170. zvezek Knjižnice MGL, 2018, ur. P. Pogorevc, spremna beseda B. Lukan).


Redno objavlja na spletišču performans, ki je tudi zbirka njegovih besedil o performansu, scenskih umetnostih, filmu in sorodnih aktualnih pojavih (v slovenščini, angleščini, francoščini, srbščini in hrvaščini).


Doktoriral je iz filozofije in teorije vizualne kulture s tezo Kritična umetnina in simbolni kapital (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije), magistriral iz videa s tezo Umetnost je trgovski artikel (Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost), diplomiral pa iz notranje arhitekture (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti).


Napisal je več kot dvesto besedil, ki so objavljena v znanstvenih, strokovnih in drugih revijah (Amfiteater, Annales ser. hist. sociol., Maska, Kino!, Lutka, Didaskalia - Kraków, ČKZ, Dialogi, Medijska preža, Borec, Tribuna, Mladina), zbornikih (The Critic is Present or Towards Embodied Criticism, ur. I. Medenica; Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav, ur. B. Orel; Migracije - begunci - avantgarda 21. stoletja, ur. M. Peljhan in B. Hribar; Indebted to Intervene, ur. O. Vodeb in N. J. Kolenc; Pojmovnik slovenske umetnosti 1945-2005, ur. R. Šebjanič et al.), na radiu (Radio Študent, Radio Slovenija 3, Hrvatski radio 3), v spletnih publikacijah (npr. Mediantrop, XXZ magazin, Trajekt), gledaliških listih (MGL, Glej, AGRFT) in katalogih razstav. Kontinuirano je objavljal na RTV Slovenija, Radiu Študent, v Delu in Večeru, tam tudi svojo kolumno Javne arhitekture.


Pedagoške izkušnje s področij performativnega, scenskega in filmskega izraza je nabiral v izobraževalnih projektih kot so multimedijske delavnice za mlade Supernova, filmsko usposabljanje Moja digitalna zgodba in Multimedijski praktikum za opolnomočenje manjšin. Učil je Predstavitvene tehnike na šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani. Bil je gostujoči predavatelj pri predmetu Kritična teorija kulture na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Kot mentor sodeluje v programu PARL.


Številne prispevke je predstavil na simpozijih, konferencah, seminarjih in debatnih dogodkih s področja gledališča, sodobne umetnosti, filozofije in filma (mednarodni teatrološki simpozij Sterijevega pozorja v Novem Sadu; mednarodna konferenca FDU v Beogradu; mednarodna konferenca ESA na dunajski univerzi MDW; konferenca CtC na gledališkem inštitutu v Olomoucu; srečanje mreže Balkan Express/IETM v Sofiji; artist talk v Galeriji Močvara v Zagrebu; Mladinsko_dialog; simpoziji v okviru Borštnikovega srečanja; simpozij Amfiteatra, AGRFT in SLOGI; Maskin simpozij in seminar; kolokviji Slovenskega društva za estetiko idr.). Bil je član urediškega odbora Maske. Član je Strokovne skupine Festivala Borštnikovo srečanje.

Resume

Nenad Jelesijević is an artist and researcher of performance art, performing arts and film. Working as theorist, writer, and performer, he is often focusing on the aestheticisation of resistance, the potential of disidentification, spectacle, pop, trash, and transdisciplinary practices.


He introduces and develops the concept of performance-critique in his book Performance-critique. A Turn into Abolishment of Art. The book is based on a comparative analysis of twenty-seven diverse artistic practices and public gestures, and a reflection on subversion, neutralization and autonomy.—Published by the Ljubljana City Theatre within one of the world's earliest theatrology collections, edited by P. Pogorevc, afterword by B. Lukan.


He regularly posts at performans, which is also an extensive collection of his writings on performativity, theatre, dance, film, and related topical phenomena (in Slovenian, English, French, Serbian and Croatian).


He is a co-founder of The Kitch Institute—performance research and production based in Ljubljana, its artistic director, and coordinator of a long-term program Performance Theories and Practices.


He is a (co)author in tandem Kitch.


He holds a PhD from Philosophy and Theory of Visual Culture, with the thesis Critical Artwork and Symbolic Capital, an MA from Video, and a BA from Interior Architecture.


His official bibliography has more than two hundred entries, mostly texts, being published in scientific and professional journals, books, various printed and web publications, dailies, as well as broadcasted on radio. He writes and lectures in Slovenian, English and Serbo-Croatian.


He was mentoring and supervising trainings for performers and film makers in educational projects My Digital Story, Multimedia Practicum for Minorities, and Supernova Multimedia Workshops. He was a guest lecturer in Critical Theory of Culture at the Faculty of Social Sciences and a lecturer of Presentation Techniques at Famul Stuart School of Applied Arts, both in Ljubljana. He is currently a mentor within the PARL trainings for performers.


He presented a number of contributions at conferences, symposia, artist talks and public debates on performing arts, contemporary art, philosophy and film (in Ljubljana, Maribor, Vienna, Bologna, Belgrade, Novi Sad, Zagreb, Olomouc, Stockholm, Helsinki, Sofia and elsewhere). He was a member of the editorial board of Maska, a performing arts journal. He is a member of the artistic board of Borštnikovo srečanje, a central theatre festival of Slovenia.

Bibliografija / Bibliography

osebna bibliografija COBISS / personal bibliography in COBISS

Konceptualne zasnove in *performiranje v tandemu Kitch / Conceptual layouts and *performing in tandem Kitch


Solo performansi / Solo performances

  • esc / esc (2020, Festival Spider)
  • Touch Me (2020, online)
  • Good Cop Bad Cop (2016, Image Snatchers)


Online


arhiv / archive


V medijih / In the media


Fotodokumentacija / Photos