Gledališče v NOB/Bibliografija

Iz Geslo

 • Bernik, France in Dolgan, Marjan. Slovenska vojna proza, 1941 – 1980. Ljubljana: Slovenska matica, 1988.
 • Enciklopedija Slovenije. 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.
 • Fischer, Ferdo. “Spremna beseda.” Težka ura. 94. Knjižnica Kondor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967.
 • Fischer, Ferdo. Partizanska dramatika. Ljubljana: RSS, 1966.
 • Kalan, Filip. “Znana in neznana NOB.” Kultura, revolucija in današnji čas. Ljubljana: 1979.
 • Kalan, Filip. Veseli veter. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975.
 • Kmecl, Matjaž. Mala literarna teorija. Ljubljana: Borec, 1976.
 • Kocbek, Edvard. Listina. Ljubljana: Slovenska matica, 1982.
 • Kralj, Lado. Teorija drame. 44. Literarni leksikon. Ljubljana: DZS, 1988.
 • Literatura. Leksikoni Cankarjeve založbe. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.
 • Moravec, Dušan. “Gledališče v narodnoosvobodilnem boju.” Kultura, revolucija in današnji čas. Ljubljana: 1979.
 • Moravec, Dušan. “Zgovorne partizanske muze.” Josip Vidmar. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975.
 • Poniž, Denis. Komedija in mešane dramske zvrsti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 • Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, 1985.
 • Smolej, Viktor. Slovstvo v letih vojne 1941 – 1945. 7. Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Slovenska matica, 1971.